torsdag 29 maj 2008

Uppifrån eller nerifrån – regionalisering, globalisering och politik

Nu lämnar jag gubberiet därhän för att fundera ett stycke kring det vi maktspelar om. I mitt brödfödejobb som tjänsteman arbetar jag med uppdraget att bistå politiken i den allomfattande (och ibland intetsägande) frågan om hållbar utveckling. Enkelt uttryckt handlar det om att stötta de förtroendevalda i att hitta en riktning för regionens utveckling och att styra åt detta håll.

Evelina W skriver i sitt senaste blogginlägg om de paradoxala uppgifter regionpolitiken står inför: att reagera på omvärldsanalysens trender (globalisering, regionalisering etc.); att förhålla sig till människors drivkrafter, beteenden och önskningar; samt att skapa en långsiktig vision. Problemet här är alltså hur politiken kan förhålla sig till territoriella processer på mikro- och makronivå. Vad finns det för möjligheter till styrning i en ”alltmer globaliserad värld med allt fler och tätare kopplingar mellan människor, organisationer och platser”?

Dessa "allt fler och tätare kopplingar" kan förstås utifrån det tardianska/ deluezoguattarianska nedifrån-och-upp-tänk som Kalle P har ägnat en hel hög med inlägg åt i en annan del av bloggosfären. Väldigt kortfattat [jag gör det enkelt för mig] handlar det tänket här om hur strukturer på den aggregerade (molära) nivån inte existerar före de (molekylära) flöden och processer som sägs finnas inuti eller begränsas av strukturen. Molära beskrivningar av samhällsprocesser är istället alltid en funktion av avstånd och verkligheten är mycket mer oordnad än sådana kategoriseringar antyder. De trender och drivkrafter som omvärldsbevakningen och agglomerationsteorier fångar – globalisering, tillväxt, regionalisering, polycentrism – sker alltså inte utanför eller ovanpå stadsregionen utan uppstår genom en mängd molekylära aktiviteter och processer.

Om detta skriver Erik Westholm i artikeln ”Regionen som varumärke” i nya numret av ITPS Framtider.
”I vår studie av Stockholm-Mälardalen ser vi att globalisering inte är en utifrån eller uppifrån kommande kraft – utan snarare en process som skapas i samspel mellan olika aktörer på olika nivåer.”
Westholm beskriver vidare hur denna process förstärks – i KP’s termer överkodas – genom att kommuner och andra aktörer handlar utifrån ”föreställningen om globaliseringens effekter, som på så vis omvandlas till en verklig politik.”

Detta förhållningssätt speglas även i Evelinas inlägg, där hon beskriver hur regioner använder visionsskapandet för att just omvandla föreställningar om regional utveckling till politisk styrning.
”Utan vision har man lämnat sig själv att driva vind för våg, hamna på efterkälken, bli ett offer för omständigheter.”
Visionen blir i regionpolitiken en överkodning som styr utformningen av regionala regelsystem och bokstavligen cementeras i infrastruktur och bebyggelse. I Westholms projekt ”Det dolda kommunsystemet” ser han hur varumärket Stockholm-Mälarregionen på detta sätt projicerar den strukturen ”regionalisering” på en mängd molekylära territoriella processer.
”Det är inte bara det faktiska varjedagliga utbytet i regionen som bestämmer graden av regionalisering. Visionen rymmer en stark idé om att regionen kommer att kunna ta form i landskapet ’om vi bara lyckas beskriva den som en region’.”
Westholms slutsats är att visions- och varumärkestänkandet står i motsatsförhållande till regionen som demokratisk arena där olika intressen bryts mot varandra och att ”[v]arumärket tenderar att kolonisera framtiden genom att låsa fast den i ett fåtal grepp som alla aktörer förväntas hålla sig till.”

För att återgå till min egen region, så finns ambitionen att visionen om hållbar utveckling kan bli en vägvisare för en dynamisk förändringsprocess, och på så sätt användas för att inte låsa fast sig vid en framtida struktur eller ett statiskt tillstånd. Men hur styrs regionen mot en dynamisk förändringsprocess? Hur styr politiken utan överkodningar? Kan man styra? Vill man styra? Bör man styra?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Något som också skulle vara intressant att rota i lite med de molära/molekylära-begreppsverktygen är den heliga geograffiktionen "plats", denna mystiska och odelbara enhet. Den här artikeln är kanske en bra utgångspunkt för vidare diskussioner kring detta http://eprints.dur.ac.uk/archive/00000073/01/Amin_regions.pdf ?

Kan vara en tråd att börja nysta i om man vill hitta en ingång till problematiken med "urban diabetes". Läst genom Amins glasögon framstår ju tanken om urban diabetes mycket som baserad på tanken (fiktionen?) om att entiteten "plats" (stad, region, land, mm) skulle vara ontologiskt objektiv och att de fenomen som existerar på en och samma "plats" på något sätt a priori hänger samman, eller åtminstone BÖR hänga samman.

Ur ett Aminskt perspektiv är egentligen inte fenomenet "urban diabetes" så förvånansvärt utan snarare ganska självklart eftersom de urbana förnyelseprocesserna som fokuserar på innerstäderna väldigt ofta drivs av krafter, logiker och flöden som har väldigt lite gemensamt med med det som pågår i de "förnyade" områdenas absoluta geografiska närhet. Det enda "förnyade" områden och Castells "informationskapitalismens svarta hål" (exempelvis norra Liverpool), som kan ligga direkt inpå knuten, har gemensamt är just att dessa platser ligger i varandras absoluta geografiska närhet.

Sedan finns det ju alltid flöden och länkningar inom gränserna för de definierade "platserna" också (någon från ett "utsatt" område kan få det fantastiska privilegiet att dagligen sälja kostymer till "de förnyade", eller kanske små påsar med koks) , men det kan inte a priori antas att dessa lokala länkar är/bör vara starkare än flödena/länkningarna mellan vissa delar av en definierad plats och delar av andra definierade platser.

Summan av kardemumman: vi kan inte a priori anta Toblers första lag som sann och därmed kan vi heller inte a priori anta att "urban diabetes" är en anomali/patologi snarare än ett lika normalt tillstånd som dess motsats.

Betyder det att vi måste acceptera tillståndet? Absolut inte. Men det är en annan diskussion...

elias sa...

tjena hej,
håller med om att urban diabetes knappast är ett fenomen som förvånar. men jag tycker att begreppet är bra för beskriva en av de processer som sätts samman av krafter, logiker och flöden någonheltannanstans. som kontrast mot kärnan-som-motor-tänket, där innerstan suger in människor och pumpar ut tillväxt/infrastruktur/varor...

det är alltså inte urban diabetes som anomali som är intressant - staden som sund kropp känns inte så spännande - utan precis som en av de (bi)produkter som skapas i regenerationsmaskinen. därifrån kan vi kanske komma vidare med frågan om att acceptera tillståndet eller bygga om maskinen.

återkommer till amins artikel. är mitt inne i amins o thrifts cities-bok!